Darmowa dostawa od 250,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMEFA POLSKA

 

I. DEFINICJE.

 1.    Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która rejestruje się lub dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

 1.a Klient biznesowy - podmiot o którym mowa w p. I. 1, prowadzący działalność gospodarczą i dokonujący zamówienia hurtowego.

 2.    Konsument – Klient Sklepu dokonujący Zamówienia w celu niezwiązanym ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową,

3.    Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego AMEFA POLSKA; 

 4.    Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod sklep.amefa.pl, oraz b2b.amefa.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia oraz korzystać z jego funkcjonalności; Sklep jest własnością spółki Amefa Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Amefa Polska”), ul. Bokserska 64, 02-690 Warszawa, NIP: PL 113-00-93-213, REGON: 006216066, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000105855, o kapitale zakładowym wynoszącym 500.000 (pięćset tysięcy) złotych, wpłaconym w całości; 

5.    Towar – produkty prezentowane i sprzedawane w Sklepie Internetowym; 

 6.    Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą AMEFA POLSKA a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu

7.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.+

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

2.1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod sklep.amefa.pl oraz b2b.amefa.pl.

2.2. Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.3. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Komputer z dostępem do Internetu 

b) Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej, lub
b) Firefox w wersji 5.0 lub nowszej,
c) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli,

d) aktywne konto e-mail.

2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 

 

2.7. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną oraz sprzedaż hurtową dla klientów biznesowych.

 

2.8. Informacje, zdjęcia nie stanowią oferty.

2.12 Klienci biznesowi celem skorzystania z możliwości zakupu hurtowego muszą podać żądane przez Amefa Polska dane identyfikacyjne (np. NIP, REGON, KRS) wraz z dokumentami je potwierdzającymi i zgodzić się na weryfikację.  Dopiero pozytywna weryfikacja Klienta biznesowego przez administrację sklepu umożliwia korzystanie z cennika hurtowego przy zamówieniu.

 

 

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO. USŁUGI ELEKTRONICZNE. 

 

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.


3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Zgoda na przetwarzanie danych w celu wypełnienia umowy sprzedaży obejmuje także wysyłanie informacji drogą elektroniczną dotyczących realizacji w/w zamówienia (umowy), w tym wysyłkę faktury w formacie pdf na podany w zamówieniu adres mailowy. Wszystkie procedury są zgodne z Rozporządzeniem RODO z 25 maja 2018r oraz z polityką prywatności dostępną na stronie Sklepu, zapewniając bezpieczeństwo danych Klienta.

 

3.4. W celu ułatwienia korzystania ze strony internetowej Sklepu Amefa udostępnia każdemu Klientowi korzystania z funkcjonalności (usług): „Twoje konto” oraz „Twój koszyk”. Usługa „Twoje konto” polega na zarejestrowaniu danych Klienta w bazie danych Amefy pod unikalnym identyfikatorem, zabezpieczonym hasłem dobranym indywidualnie przez Klienta. Funkcjonalność usługi polega na możliwości sprawdzania historii zamówień, edycji i poprawianiu swoich danych oraz składania zamówień bez konieczności ponownego podawania danych. Usługa „Twój koszyk” polega na prezentowaniu wybranych przez Klienta produktów, wraz z możliwością ich usunięcia z zamówienia, a także zmiany ilości danego produktu. Usługi elektroniczne „Twoje konto” oraz „Twój koszyk” są świadczone nieodpłatnie wszystkim Klientom. Wszelkie uwagi i reklamacje związane z nieprawidłowym działaniem w/w usług prosimy zgłaszać na adres e-mail: reklamacje@amefa.pl

3.5. AMEFA POLSKA może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez AMEFA POLSKA za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię AMEFA POLSKA.

3.6. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody AMEFA POLSKA.

3.7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla AMEFA POLSKA.

e) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. 

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową sklep.amefa.pl, dokonać wyboru Towrów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

 

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:


a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metodzie i terminie zapłaty,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

f) dostawcy przesyłki,

g) danych identyfikacyjnych Sprzedawcy oraz kanałach porozumiewania się,

h) prawie Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży oraz wzorze formularza odstąpienia od umowy oraz adresie do odesłania Towaru,

i) adresie pod którym można składać reklamacje oraz o procedurze reklamacyjnej,

j) kosztach zwrotu Towaru w przypadku odstąpienia od Umowy,

k) obowiązku Amefa polska dostarczenia towaru bez wad,

l) istnieniu i zakresie gwarancji oraz sposobie jej realizacji,

k) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

 

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

 

4.6. W momencie składania zamówienia Klient przyjmuje do wiadomości, ze zamówienie jest związane z obowiązkiem zapłaty.

 

4.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z AMEFA POLSKA Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 

4.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną Potwierdzenie przyjęcia zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia i danych o których mowa w punkcie 4.4 powyżej.

 

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.


4.10. Promocje.


4.10.1. Promocja Walentynki 2015. Sprzedaż Premiowa.

Promocją objęty jest zestaw 6 szt. łyżeczek do herbaty mrożonej we wzorze Bologna w pudełku. Każdy zalogowany klient ma prawo kupić tylko 1 komplet w ramach tej Promocji. Cena wynosi 1 zł brutto plus koszty przesyłki i dotyczy Klientów, którzy w zamówieniu lub mailu dołączą hasło "Facebook". Promocja trwa od 04-15.02.2015 i obejmuje tylko 20 zestawów w takiej cenie promocyjnej.V. Dostawa

 

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską GLS. Koszty dostawy wynoszą sprawdź szczegóły – 15,5
0 zł przedpłata, 20 zł za pobraniem. Przy zamówieniach powyżej 200 zł brutto transport jest gratis.

 

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 3 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania wpłaty od Klienta przy wyborze dostawy na przedpłatę lub licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia przy wyborze dostawy za pobraniem. W przypadku zamówień złożonych w danym dniu do godziny 12 wysyłka z magazynu nastąpi tego samego dnia za pobraniem lub po otrzymaniu zapłaty przy płatnościach Przelewy24, w innym wypadku w dniu kolejnym lub po zaksięgowaniu wpłaty.

5.4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT lub dokumentu potwierdzenia sprzedaży oraz danych i informacji o których mowa w punkcie 4.4 powyżej.

 

VI. Ceny i metody płatności

 

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

 

6.2. Po złożeniu Zamówienia obowiązuje cena wskazana w Zamówieniu, niezależnie od późniejszej jej zmiany przez Sklep. Zasada ta dotyczy również okresowych bądź stałych promocji.

 

6.3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:a) przelewem na rachunek bankowy numer 23109016940000000123661265  

 

Klient zobowiązuje się do wpłaty na konto sklepu wartości zamówionego towaru wraz z kosztami transportu w terminie 2 dni roboczych. Po 4 dniach roboczych od złożenia zamówienia, w przypadku braku wpłaty, Sklep ma prawo anulować zamówienie.

 

 

b) płatnością w systemie elektronicznym. Rozliczenia transakcji e-przelewem i kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.

 

Dane osobowe Klienta płacącego za pomocą funkcjonalności Przelewy24 przekazywane są w zakresie realizacji płatności spółce PayPro S.A. w Poznaniu - operatorowi systemu Przelewy24. Administratorem przekazanych danych jest spółka PayPro S.A. w Poznaniu oraz jej agent Dialcom24 Sp. z o.o. Klient poprzez akceptację regulaminu wyraża zgodę na przekazanie powyższych danych.

 

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068. 

 c) Klient ma możliwość zapłaty za towar pobraniem przy otrzymaniu paczki.

d) Klient nie ma możliwości zapłaty za zamówienie w systemie ratalnym.

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy.

 

 Informacje dotyczące procedury odstąpienia od umowy dostępne są w zakładce "odstąpienie od umowy" na stronie sklepu.VIII. Reklamacje dotyczące Towarów. Gwarancja.

8.1. AMEFA POLSKA jest producentem Towarów. Jako Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Gwarancją objęte są wady materiałowe i wykonawcze sprzedawanych Towarów. Gwarancja nie obejmuje zużycia ani uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania lub wadliwej konserwacji produktu. Gwarancja polega na bezpłatnej wymianie produktu na nowy (lub – w przypadku wyczerpania zapasów – zwrocie uiszczonej ceny) w przypadku ustalenia że w produkcie istnieje wada materiałowa lub wykonawcza (gwarancja).


8.2.  Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres reklamacje@amefa.pl.  Do maila reklamacyjnego należy dołączyć wypełniony arkusz reklamacyjny dostępny w dziale REKLAMACJE, dowód zakupu lub inne dane pozwalające nam na identyfikację Zamówienia, a także w miarę możliwości zdjęcie uszkodzenia (wady) Towaru.

8.3. Zaakceptowaną przez Amefa Polska reklamację (uszkodzony produkt lub element produktu) razem z wypełnionym arkuszem reklamacyjnym należy wysłać na adres:

 

Adres magazynu AMEFA POLSKA Sp. z o.o.

                                                                                                                                          

"LEAR Sp. z o.o."

Panattoni Park

Hala nr 1- rampa 37

ul. Kwiatkowskiego 12

52-407 Wrocław

tel. +48 517 950 5228.4. Klientowi przysługują następujące roszczenia z rękojmii: o obniżenie ceny, o odstąpienie od umowy, o wymianę Towaru na nowy wolny od wad, o naprawę Towaru (usunięcie wady). W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub o obniżeniu ceny Amefa Polska może wymienić Towar na niewadliwy lub wady usunąć jeśli działania takie nie spowodują nadmiernych niedogodności dla Klienta i w stosunku do danego Towaru jest to pierwsza reklamacja.

 

8.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 

8.6. W przypadku wymiany towaru wysyłany jest produkt nowy na adres podany w reklamacji (arkuszu reklamacyjnym) lub dokonany zwrot pieniędzy na numer konta podany przez Klienta w reklamacji (arkuszu reklamacyjnym). Wypełniony arkusz reklamacyjny dostępny na stronie Sklepu nie jest niezbędny do realizacji reklamacji, lecz prosimy o jego stosownie celem polepszenia i przyspieszenia rozpatrywania reklamacji.

8.7. W przypadku złożenia reklamacji sprzedawca ma obowiązek jej rozpatrzenia w terminie 14 dni kalendarzowych,
liczonych od dnia jej złożenia. Oznacza to, iż sprzedawca musi w tym terminie powiadomić klienta o przyjęciu bądź odrzuceniu reklamacji.

 8.8. W przypadku wymiany towaru wysyłany jest produkt nowy na adres podany w arkuszu reklamacyjnym lub dokonany zwrot pieniędzy na numer konta podany przez Klienta w arkuszu reklamacyjnym. Wypełniony arkusz reklamacyjny dostępny na stronie Sklepu jest niezbędny do realizacji reklamacji,  niezależnie czy dotyczy ona zwrotu czy wymiany towaru.

pixel